دنیا بدون مهندسین کامپیوتر

زندگی بدون مهندسین کامپیوتر

زندگی بدون مهندسین! | HiPersian.com

 

واقعاً اینو درک کردمخنثی

این ترم سرامتحان فاینال اولین سؤال امتحان استاد یک فرمول داده بود از رووش 30 عددتصادفی تولید کنیم!! یعنی همش ضرب و جمع واینا بود و وابسته به عدد قبلیابله

نمیشدم ازش گذشت چون سوالای پایینش از این عددها استفاده میکردند.

 

اون لحظه اینو درک کردم.

آخه ما همیشه این فرمول رو میدادیم به برنامهMattlab *و در اکی لحظه خروجی رومیدادخیال باطل

 

البته دنیا خیلی بیشتر از این چیزا به مهندسین کامپیوتر مدیون هعینک

----------

mattlab*: یک نرم افزار برای مهندسین

 

 

/ 3 نظر / 11 بازدید
گلدونه

من كه كلن رياضي بيلميرم[خنثی]