با هیچ نمی شود هیچ کاری کرد!

 اگــر دری میــان مــا بــود، مــی‌کــوفتــم؛
 درهــم مــی‌کــوفتــم!
 اگــر میــان مــا، دیــواری بــود،
 بــالا مــی‌رفتــم، پــاییــن مــی‌آمــدم؛
 فــرو مــی‌ریختــم!
 اگــر کــوه بــود، دریــا بــود،
 پــا مــی‌گــذاشتــم بــر نقشــه‌ جهــان و
 نقشــه‌ای دیگــر، مــی‌کشیــدم!
 امــا میــان مــا، هیــچ نیســت
 هیــچ؛
 و تنــها بــا هیــچ، هیــچ کــاری نمــی‌شــود کــرد..!
 
"شهاب مقربین"

*چقدر پست عکس ماگ باعث میشه وبلاگمو زنده ببینم نیشخند یعنی یه چیزیو از خودم بهتون نشون دادم لبخند تا باشه ازین پستها لبخند

/ 1 نظر / 10 بازدید
خالهـ نفیـ3

[نیشخند] خب بیشتر تر از خودت عکس بذار