تأثیر منفیِ شعر مثبت؟!

 

شعر "همه چی آرومه من چقدر خوشبختم ..." رو خیلییییییییییییی دوست دارم...

اما نمیدونم چرا هر وقت گوش میدم و برای خودم تکرار می کنم همزمان کلی حس های قشنگ بهم دست میده که چقدر شعر خوبی ه و خوبه همچین حس هایی

ولی دقیقاً همچییین اتفاقای ناگواری بعدش برام رخ میده که تاچندقت این شعر به کل فراموشم میشه....

البته اولش حواسم نبود اما بعدازچندباری تکراراین ماجرا توجهم جلب شد

واسه کسی دیگه م اینجوره؟!

خواهرم میگه توی یکی از فیلم های توی تلویزیونم اینطور بوده که داشته ضبط این شعر رو می خونده و همه به جون هم افتاده بودند و کلی کتک کاری و این حرفاابلهزبان

/ 2 نظر / 10 بازدید
سوگل

من که به این چیزا اعتقاد ندارم !

گلدونه

طالع اين شعر هم نحسه [نیشخند]